Fontenayo, Guido de
1016910N Fontenayo, Guido de: Synonyma. Paris: Denis Roce
36 Bl. A–I. 44 Z.
Pell 5494.
9 Sp. 26a Fontenayo, Guido de: Synonymorum liber …. Rouen: Raulin Gaultier, [nach 1500]. 
C 2551. Brit. Mus. Cat. II 75 Sp. 200.
Gaultier druckte nach Frère, Édouard: De l'imprimerie . . . à Rouen (Rouen 1843) S. 36, erst seit 1507.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/FONTGUI.htm • Letzte Änderung: 2009