1 Bl. eins. bedr. 382 × ? mm. Z. 7–19 u. 23–73 in 2 Sp. 73 Z. Typ. 1:88G, 2:140G. Init. a. Rubr. α. 2. 3 Wappen. Rotdr.
Faks. Heitz-Haebler 97.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
C 2286. Einbl 337. VE15 A-465. Schr 3251. Schramm XVIII Abb. 755. BSB-Ink A-422. ISTC ia00522250.
München SB
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW01543.htm • Letzte Änderung: 2007-10-22