02334 Aristoteles: Opera, griech. P. 1–5. Mit Beig. u. Privileg. Venedig: Aldus Manutius, 1495–1498. 
1.  1.XI.1495. 
234 Bl. A–K⁸L–N⁶a–c⁸de⁶f–q⁸rs⁶. 30 Z. Typ. 1:146Gr, 3:108R, 4:81R. Init. b, g(Leiste). Ein schem. Hlzs.
2.  Februar 1497. 
300 Bl. ✽x†o?aα–zψ&ωAB⁸cΓ⁶DΔ–I⁸K⁶. Gez. [32]1–268. BlKust. 30 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Init. b, c, e, f, g(Leiste). KolTit.
3.  29.I.1497. 
467 Bl. aaαα–zzψψ&&ωωAA–ΠΠ¹⁰PP¹¹Σ–ΦΦ¹⁰XX⁸x⁸. Gez. 1–457[9]. BlKust. 30 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R. Init. b, g(Leiste). KolTit.
Bl. 1a m. Sign. aa αα u. Blz. 1Τῶν ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ περιεχομένων, ὀνόματα ϰαὶ τάξις.  …Bl. 1bAldus Manutius Romanus Alberto Pio Principi carpenſi .S .D.  …Bl. 2a m. Sign. aaαα ii u. Blz. 2: Leiste. Dar. ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ἹΣΤΟΡΊΑΣ  ΤῸ Ά.  (Τ)ν ἐν τοῖς ζώοις μορίων, τὰ μέν ἐστιν ἀσύνϑετα ὅσα διαιρεῖται εἰσ ὁμοιομερῆ. … Sign. b ϰατὰ τὴν ἐϰ τῶν μυϰτήρων σύντρησιν εἰσ τὸ στόμα. ᾗ ϰαὶ ὅταν πίEndet Bl. 456b Z. 8ὅτι ὑγρότατα ϰαὶ ϑερμότατα πάντα διὰ τὴν ἀντι-περίστασιν. ἐξ ἀμφοῖν δὲ τούτοιν  ἱδρὼς ὥςπερ εἴρηται πολλά-ϰις.  Τέλοσ τοῦ περὶ ἱδρώτων ϑεοφράστου  Bl. 457a m. Blz. 456: Reg. in 3 Sp. Endet Bl. 458b Z. 6δ᾿ οὐϰ ἔστιν ἱδρὼς  …Z. 10Ἐν ἐνετίαις, ἐν οἰϰίᾳ Ἄλδου τοῦ μανουτίου  .Χ.ΗΗΗΗ.ΔΔΔΔΠΙΙ. γαμηλιῶνοσ φϑίνοντοσ τρίτῃ Venetiis in domo Aldi Menſe Ianuario M IIID.  Et in hoc conceſſum nobis, quod in cæteris noſtris.  Bl. 459 leer. Bl. m. Sign. ※: Leiste. Dar.ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΠΕΡῚ ΖΏΩΝ ἹΣΤΟΡΊΑΣ  ΤῸ .  (Π)ροιούσης δὲ τῆς ἡλιϰίας ἀνδρὶ ϰαὶ γεννᾶν  ἀλλήλοις συνόντας …Endet Bl. 466 (※7) b Z. 3 … ἀλλὰ μέρος τοῦ αὐτοῦ ἔ-λαβέτις τόπος. τὸ δέ, περιελίπετο πολλαπλά-σιΟΝ.  Τέλος, τοῦ περὶ ζώων ἱστορίας Κ᾿. Bl. 467aEn tibi lector cariſſime fragmenta ea, quæ Gaza …Z. 4 … Nunc uero hoc loco adiecta maluimus,  te iiſdem qua-libuſcunque fraudari. Vale. Bl. 467b leer.
4.  1.VI.1497. 
520 Bl. ✠²aaaααα–zzzψψψ&&&ωωωAAA–CCCΓΓΓ⁸DDDΔΔΔ¹⁰AAAaaa⁸MMMmmm⁹NNNnnnΞΞΞooo¹⁰a’α–δ’d⁸ε’e¹⁰.α’.α⁶.b’.β.⁸AAAααα⁸–OOOξξξ⁸ PPPοοο¹⁰. Gez. I 1–226 1–116 1–42 1–12 1–121[1]. BlKust. 30 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Init. b, c, d, f, g(Leiste). Rubr. α. KolTit.
Bl. 1a m. Sign. ✠ u. Blz. 1Τῶν ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ περιεχομένων ὀνόματα ϰαὶ τάξις.  …Z. 9Eorum quæ in hoc libro continentur, nomina & ordo.  Theophraſti de hiſtoria plantarum, libri decem.  Euiſdem de cauſis plantarum, libri ſex.  Ariſtótelis problematum, ſectiones duo de quadraginta.  Alexandri aphrodiſienſis problematum, libri duo.  Ariſtótelis mechanicorum, liber unus.  Eiuſdem metaphyſicorum, libri quatuordecim.  Theophraſti metaphyſicorum, liber unus.  Bl. 1bAldus Manutius Alberto Pio Principi Illu .S.P.D.  …Bl. 2 leer. Bl. 3 a. m. Sign. aaaααα u. Blz. 1: Leiste. Dar. ΘΕΟΦΡΆΣΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΤΝ ἹΣΤΟΡΊΑΣ ΤῸ .Ά  (Τ)Ν Φυτῶν τὰσ διαφορὰσ ϰαὶ τὴν ἄλλην  φύσιν ληπτέον, ϰατά τε τὰ μέρη, ϰαὶ τὰ πάϑη, … Sign. b φοράς. ἔστι γὰρ τὰ μὲν, ὀζώδη. τὰ δ᾿ ἄνοζα, ϰαὶ φύσει ϰαὶ τόπῳ,  Endet Bl. 228a m. Blz. 226 Z. 29ὅσα δ᾿ ἤδη ϰατὰ τὰσ μίξεις ϰαὶ τὰ πάϑη πρὸς ἄλληλα ϰαὶ τὰσ δυνάμεις,  ταῦτα ϰαϑ᾿ αὑτα λεϰτέον : ~ ΤΈΛΟΣ Bl. 228b leer. Bl. 229a m. Sign. AAA aaa u. Blz. 1ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ, ΠΊΝΑΞ  … Bl. 229b Z. 10: Leiste. Dar.ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΤΜΜΑ .Ά.  ὍΣΑ ἸΑΤΡΙΚΆ.  (Δ)ΙᾺ τί αἱ μεγάλαι ὑπερβολαὶ νοσώδεις; ἢ ὅτι ὑπερβολὴν ἢ ἔλλειψιν ποιοῦσι. τοῦτο δὲ ἦν ἡ νόσοσ. … Endet Bl. 344 (ΞΞΞ 00010) b Z. 19… τοῦτο δὲ ἦν τὸ μέλαν ὥςπερ τὸ  γεῶδεσ τοῦ οἴνου. τὴν δὲ σάρϰα μελαίνει, ὅτι ϰαίει. τὸ γὰρ γεῶδεσ  ϰαιόμενον, ἅπαν γίνεται μέλαν : ~  ΤΈΛΟΣ ΤΝ ΤΟΥ ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ : ~Bl. 345a m. Sign. .a. u. Blz. 1: Leiste. Dar. ἈΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ἈΦΡΟΔΙΣΙΈΩΣ, ἸΑΤΡΙΚΝ ἈΠΟΡΗΜΆΤΩΝ ΚΑῚ ΦΥΣΙΚΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ.  ΤῸ Ά.  (Τ)ῶν προβλημάτων, τὰ μὲν αὐτόϑεν ἐστὶ πιστὰ  ϰαὶ γνώριμα, πάσης ἀμφιβολίασ καὶ ζητήσε-ως ἄγευστα. …Endet Bl. 386 (έe10) a m. Blz. 42 Z. 27: … τὰ δὲ ἀφανισϑέν-τα ϰαὶ ἐξουρίσαντα, ἐπινήχεται τῷ τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρὰ ἐξυδαρωϑῆναι  ϰαὶ ἐμπνευματωϑῆναι.  Bl. 386b leer. Bl. 387a m. Sign. .á.α. u. Blz. 1: Leiste. Dar. ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΆ.  (Θ)ΑΥμάζεται τῶν μὲν ϰατὰ φύσιν συμβαινόντων,  ὅσων ἀγνοεῖται, τὸ αἴτιον. …Endet Bl. 398 (.b᾿.β.6)b Z. 11μένει δὲ τὸ ϰέντρον μόνον, ἅπαντα ἀνάγϰη εἰς τοῦτο δὴ ἀ-ϑροίζε-σϑαι.  ΤΈΛΟΣ.  Bl. 399a m. Sign. AAA ααα u. Blz. 1: Leiste. Dar. ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΤΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚᾺ ἌΛΦΑ  ΤῸ ΜΕΖΟΝ.  (Π)Άντεσ ἄνοῑ, τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σημεῖ-ον δ᾿ ἡ τῶν αἰσϑήσεων ἀγάπησις. …Endet Bl. 519 (ΠΠΠ0009) b Z. 16… αὕτη γὰρ  ἀρχὴ τῆς τοῦ σύμπαντος ϑεώρίασ ἐν τίσι τὰ ὄντα, ϰαὶ πῶσ ἔχει πρὸς  : ~ ἄλληλα : ~  Τοῦτο τὸ βιβλίον, Ἀνδρόνιϰοσ μὲν ϰαὶ Ἕρμιπποσ ἀγνοοῦσιν …Z. 22: … εἰσὶ δὲ  ἐν αὐτῷ προδιαπορήσεις τινὲσ ὀλίγαι τῆς ὅ-λησ πραγματείασ. Bl. 520a: Reg. Z. 26Εγάφη ἐν ἑνετίαις ἐν οἰϰεία Ἄλδου τοῦ Μανουτίου. ἑϰατομβαιῶνοσ νουμηνία.  Χ.ΗΗΗΗ.Π.ΔΔΔΔΠΙΙ .ά. υ. ςζ.  Excriptum Venetiis in domo Aldi Manutii Calēdis Iunii .M.III.D.  Et in hoc īpetratū ē a dominis Venetiis quod ī cæteris noſtris græce īpreſſis.  Bl. 520b leer.
5.  5.VI.1498. 
330 Bl. Gez. [1]2–209 [13] 210–316[1] [mit Fehlern]. 30 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Init. b, c, g(Leiste). Rubr. α. KolTit.
Bl. 1aτάδε ἔνεστιν ἐν τῆδε τῇ βίβλῳ  … Z. 7Hæc Ariſtotelis uolumina in hoc libro impreſſa continentur.  Ethicorum ad Nicomachum libri. x.  Politicorum libri viii.  Oeconomicorum libri ii  Magnorum moralium libri ii.  Moralium ad Eudemum libri viii. Bl. 1b Aldus Manutius Romanus Alberto pio Carpo-rum Principi .S.D.P.  …Bl. 2a m. Sign. ααααii u. Blz. 2 Leiste. Dar. ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ἨΘΙΚΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ,  … ΤῸ Ά.  (Π)σα τέχνη ϰαὶ πᾶσα μέϑοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε ϰαὶ προαίρεσισ, ἀγαϑοῦ τινος ἐφίεσϑαι  δοϰεῖ …Sign. b Leiste. Dar. ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ἨΘΙΚΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ,  Endet Bl. 329 (ΚΚΚΚ11) a m. Blz. 316 Z. 27 … τίσ μὲν οὖν ὅρος τῆς ϰαλοϰαγαϑίας ϰαὶ τίσ ὁ σϰοπὸς τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν,  ἔστω εἰρημένον.  ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ἨΘΙΚΝ ἘΥΔΗΜΊΩΝ ΤΈΛΟΣ.  ※ Bl. 329b Reg. in 4 Sp. Endet Bl. 390a Z. 20 Venetiis .M.II D. Menſe iunio. Apud Aldum. et hoc cum priuilegio  Bl. 330b leer.
Inhalt: Aristoteles: De historia animalium. — De partibus animalium. — De incessu animalium. — De anima. — De sensu et sensato. — De memoria et reminiscentia. — De somno et vigilia. — De insomniis. — De divinatione per somnum. — De motu animalium. — De generatione animalium. — De longitudine et brevitate vitae. — De iuventute et senectute, de respiratione, de vita et morte. — De spiritu. — De coloribus. — Physiognomia. — De mirabilibus auscultationibus. — De Xenophane, Zenone et Georgia. — De lineis insecabilibus. — Theophrastus: De piscibus. — De vertigine oculorum. — De piscibus. — De laboribus. — De odoribus. — De sudoribus.
Anm. 1. Beigaben bei Botfield S. 194–204.
Anm. 2. T. 4: Die Signatur ✠ fehlt auch (Ex.Bonn ULB. København KglB. München SB, UB. Stockholm KglB, 1. Ex. Berlin SB).
Anm. 3. Druckvorlagen: Cambridge (Mass.) HoughtonL, Harv. gr. 17; Paris BN, Ms. gr. 1848 u. Ms. Suppl. gr. 212. Vgl. Ford, Margaret Lane: Author’s Autograph and Printer’s Copy. Werner Rolewinck’s “Paradisus Conscientiae”. In: Incunabula. Studies in Fifteenth-Century Printed Books presented to Lotte Hellinga. Hrsg. Martin Davies. London 1999, S. 109–128 Nr 27. Vgl. auch Martinelli Tempesta, Stefano: The Wanderings of a Greek Manuscript from Byzantium to Aldus’ Printing House and Beyond. The Story of Aristotle Ambr. B 7 inf. In: Making and Rethinking the Renaissance. Between Greek and Latin in 15th–16th Europe. Hrsg. Giancarlo Abbamonte u. Stephen Harrison. Berlin/Boston 2019. (Trends in Classics – Supplementary Volumes. 77.) S. 195–211. Martinelli Tempesta, Stefano: Un nuovo manoscritto aristetolico appartenuto ad Aldo Manuzio: Ambr. B 7 inf. (gr. 837). In: Italia medioevale e umanistica 57(2016) S. 229–253. — Zum Papier vgl. Needham, Paul: Aldus Manutius’s Paper Stocks. The Evidence of Two Uncut Books. In: Princeton University Library Chronicle 55(1993/94) S. 287–307 [20.III.2014].
Anm. 4. Zum 3. Ex. Milano BAmbros vgl. Gialdini, Anna/McLaughlin, Anne D.: A Fragmented History: A Letter to Reginald Pole in an Ambrosiana Aldine (INC. 372/1). In: La Bibliofilía 118(2016) S. 31–43.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 26. Res.Publ. Unit 45. London BL (IISTC). Città del Vaticano BVat (Digitalisate) (1), (2), (3), (4), (5). München SB (Digitalisate) (1), (2), (3), (4,1), (4,2 [ab Lage AAAaaa]), (5). Utrecht BU (Digitalisat, P. 5). Venezia BNMarc (4), (5). Wien UB (Digitalisat). Zürich ZB (Digitalisat).
HC 1657. Klebs 83.1. Sander 591. Renouard S. 10.1. S. 11.2. S. 11.3. S. 7.5. Badalić 94. CBB 289. Ce³ A-959. CIH 281. Gspan-Badalić 718. IBE 517. IBP 465. IBPort 161. IDL 405. IGI 791. IJL² 031. Pell 1175. Rhodes: Greece A15. CRF I 114. CRF II 32. CRF III 79. CRF VI 175. CRF VII A-13. CRF X 38. CRF XI 79. CRF XII 65. CRF XIII 232. VB 4482. 4489. 4491. 4492. 4501. BSB-Ink A-698. CIBN A-504. Pr 5547. 5553. 5555. 5556. 5565. BMC V 553.IB 24395. 555.IB 24425. 556.IB 24431. 556.IB 24437. 558.IB 24464. Bod-inc A-384. Chantilly 144. Collijn: Stockholm 93. Collijn: Uppsala 157. Deckert 56. Günther 3448. 3452. 3454. 3455. 3461. Kind: Göttingen 79. Krüger: Rostock AA. 6. Madsen 298. 299. 4337. 4338. Mendes: Lisboa 123–125. Oates 2162–2164. 2170. 2172–2174. 2182. ÖNB-Ink A-417. Ohly-Sack 236. Raffel: Weimar 30. 31. Rhodes: Oxford 130. Schlechter-Ries 122. Sheehan: Vaticana A-405. Walsh: Harvard 2630. 2643–2645. 2662. Zdanevyč 38. ISTC ia00959000.
Aberdeen UL (4, def.). Alessandria BCiv (3). Amsterdam UB
(2 Ex., 2. Ex. 4). Ann Arbor UL (1). Antwerpen MPlantin (3). Athēnai Bule (2.3), Gennad, NB (2 Ex.). Athos KlMLauras. Austin UL (3 Ex., 1. Ex. 1-5, 2. Ex. 1-5, 3. Ex. 1). Baltimore ArtM (2 Ex., 1. Ex. 1-5, 2. Ex. 5). Barcelona BU (5, def.). Basel UB. Bautzen StB. Bergamo BCiv (5), Sem. Berkeley UL (4). Berlin KunstB (1), *SB
(3 Ex., z.T. unvollst., 1 Perg. 1 Bl. (leer) u. letzte Lage fehlen Bl. i 4.5; l 7.8 u. Lagen G-K fehlen Lagen BBB-DDDDeltaDeltaDelta fehlen ?). Birmingham PL (5). Blois BMun (4). Bologna BU (2 Ex., 2. Ex. 1.4), Gy, IRizzoli (4.5). Bonn ULB
(1-4, 4 Bl. 368-421). Boston (Mass.) Athen (5), CountwayLMed (def.), PL (2 Ex., 1. Ex. 1-5, 2. Ex. 4). Bourges BMun (4). Brescia BQuerini (1.3.4). Brussel BR
(4 Ex., 1. Ex. 1, 2. Ex. 1, Bl. 1 fehlt, 4. Ex. 5, letztes Bl. fehlt). Bryn Mawr GoodhartL (4). Budapest BN (2 Ex., 1. Ex. 1.2.4.5. 2 u. 5 def., 2. Ex. 1.4. 1 def.), BU (2 Ex., 1. Ex. 1-5, 2. Ex. 1). Buffalo MSci (4). Cambridge ChristC, EmmanuelC, FitzwilliamM (1), GonvilleC (2.4.5), JohnC, KingC (2 Ex., 2. Ex. 1.3.5), QueenC, TrinityC (3 Ex., 3. Ex. 1.2.4), UL (3 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. 1). Cambridge (Mass.) HoughtonL (3 Ex., 1. Ex. 1-5, 2. Ex. 1-5, 3. Ex. 1). Carlisle (Pa.) CL (def.). Chantilly MConde. Chatsworth L. Chaumont BMun (4). Chicago NewberryL, UL. Cincinnati HebrewC (2). Città del Vaticano BVat, BUGreg. Coimbra BU. Coleraine UL. Cologny BBodmer. Como BCom. Córdoba Catedr (2-5). Corning M. Dallas BridwellL (def.). Dēmētsana B (5). Dessau LB
(1-3.5). Dresden SUB
(1.3.4). Dublin TrinityC, WorthL. Dubrovnik Franzisk. Durham (N.C.) UL (5). Edinburgh NL
, PL (1). El Escorial RB. Erfurt StB
(3). Erlangen UB (1.4). Eton C. Fabriano BP (1.2). Ferrara BCom (5). Firenze BLaur (3 Ex., 3. Ex. Perg. 2-4), BMarucell (2 Ex., 1. Ex. 1-4, 2. Ex. 3), BN (3 Ex.), BRiccard (2 Ex., 2. Ex. 4). Frankfurt (Main) UB (2, def.). Fukuoka UL (1–5. 5 def.). Galveston MoodyMedL. Gdańsk Akad. Genova BDurazzo (3, def.), BFranzon, BU. Glasgow UL
(2 Ex.). Glencoe BotanGard (def.). Göttingen SUB
. Göttweig Benedikt
(1.5). Gotha ForschB
. Groningen BU
. Haag KglB
(1.2.5). Halifax (N.S.) UC (def.). Hannover LB. Hartford TrinityC (def.). Hatfield Broad Oak Ch (5). Heidelberg UB
. Hundisburg Alvensleben
(def.). Innsbruck ULB (1-4). Ithaca UL. Jena ULB. Kanazawa ITech. Kansas City (Mo.) HallL (1-4). Kiel UB
. Kijv NB
(2-5). København KglB (4 Ex., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.). Köln UStB
(2-5). Konstanz Gy
(4, def.). Kozanē B (3.4). Kraków BU (2 Ex., 1. Ex. 1-4, 2. Ex. 4). Leeds UL
(def-). Leiden BU
. Leipzig BuchM
(4), StB
, UB
(2 Ex.). Leuven TheolF. Linköping Stift. Lisboa BN (3 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def.). Ljubljana Auersperg. London BL
(5 Ex., 4. Ex. 1, 5. Ex. def.), CSurgeon (1), KingC, Lambeth, NaturHistM, UC (2), WellcomeMedL (3.4), WilliamsL (1). Los Angeles OccidentC (1), UCaliforniaL. Louvain-la-Neuve BU (2). Lucca Sem (2.4). Lyon BMun (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Madrid BN, BU
, FundacMarch, PalacR. Mainz UB (Fragm. 1 Bl.). Manchester ChethamL (2), RylandsL
(3 Ex., 2. Ex. 3, 3. Ex. Perg. 3-5). Melbourne SL (1). Mēlies B (4.5, 5 nur Bl. 1–96). Milano BAmbros
(3 Ex., 1. Ex. 1–5, 2. Ex. 1.3.5, 3. Ex. 3), BNBraid, BTrivulz, MPezzoli. Minneapolis UL (def.). Modena BEst (2 Ex., 2. Ex. 5, def.). Montecassino Benedikt (1) (vor Januar 2013 gestohlen). Montpellier BU. Montréal OslerL. Montserrat Benedikt. München *SB
(3 Ex.), UB
(1-4). Napoli BN (3 Ex.), BU (2 Ex.), Orat (4), TheolF (2). Nelahozeves Lobkowitz. New Haven UL. New York ButlerL, MorganL, PL. Norman UL. Nürnberg StB
(1). Offenbach M (5, def. ). Oldenburg LB. Oslo NB (2.4). Oxford AllSoulsC (2.3), BalliolC, Bodl (5 Ex., 2. Ex. 1-5. 5 Perg., 3. Ex. 1-4. 4 def., 4. Ex. 4, def., 5. Ex. 4, def.), BrasenoseC (4), ChristCh, CorpChristC (2 Ex., 2. Ex. 2-4), ExeterC, JesusC (4), MagdalenC (1.2.4), MertonC, NewC (5 Ex., 1. Ex. Perg., 2. Ex. Perg., 3. Ex. 1-3.5, 4. Ex. 1.2.5, 5. Ex. 1.2.5), PembrokeC (2 Ex.), PhilF (1), QueenC, WadhamC (1). Padova BAnton (1), BCiv (1), BU (1, def.). Palermo BCom (def.), Sem (1.5). Paris BCousin (2 Ex.), BN (9 Ex., 2. Ex. Perg. 2-5, 3. Ex. Perg. 2-5, 4. Ex. 1, 5. Ex. 1, 6. Ex. 4, def., 7. Ex. 4, def., 8. Ex. 5, def., 9. Ex. 5, def.), IFrance (3 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. 1, 3. Ex. 5), Mazarin (2 Ex., 1. Ex. 3-5, def., 2. Ex. 1). Parma BPalat (2 Ex., 2. Ex. 1). Patmos KlIoannu (2.5). Perugia BAugust (2 Ex., 1. Ex. 1, 2. Ex. 1). Philadelphia CPhysicians, FreeL (4), UL. Piacenza BCom. Pisa BU. Pittsburgh CarnegieUL (def.). Poppi BCom (5). Praha NKn (2 Ex., 2. Ex. 1). Princeton ScheideL, UL (2 Ex., 2. Ex. 1.3.5). Providence JCBrownL. Reading UL (Fragm.). Roma BAlessandr, BAngel (2 Ex.), BCasanat (2 Ex., 2. Ex. 4, def.), BCorsin
, BLancis
(1), BN
. Rotterdam MBoymans (2.3). Saint Andrews UL (2 Ex., 2. Ex. def.). Saint-Dié BMun
. Salamanca BU. San Francisco PL. San Marino (Calif.) HuntingtonL (2 Ex., 2. Ex. 4). Sankt Gallen Benedikt
. Sankt Petersburg NB. Schulpforte Sch. Schwerin LB
(5). Sopron Gy (1.5). Stanford UL (def.). Stockholm KglB (2 Ex., 1. Ex. 1.3-5. 4 def., 2. Ex. 5). Stralsund Arch
(2). Strasbourg BNU. Stuttgart *LB
. Sydney SL (1). Syracuse UL. Tarragona BP (5). Tokyo KeioUL. Torino BNU (3 Ex.). Toronto UL (4). Toulouse BMun (def.). Troyes BMun. Uppsala UB. Urbana UL (def.). Utrecht BU
(2-5). Västerås StB (def.). Valletta NL. Venezia BNMarc (2 Ex., 2. Ex. 5), Lyz (4). Verona BCap, BCiv (1-3.5). Vicenza BBertol (1). Warszawa BN. Washington (D.C.) DibnerL, LC (3 Ex., 2. Ex. 1, 3. Ex. 3). Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
(2 Ex., 2. Ex. 4). Wells Cathedr (1.2.4.5). Wien Domin
(5), NB
, UB
(4). Williamstown ChapinL. Wrocław BU (2 Ex., 1. Ex. 4.5, 2. Ex. 4). Würzburg UB
(2). Zagora B (1). Zaragoza Sem. Zeitz Stift. Zittau StB. Zürich ZB.  — Brooker (New York). Gordan (New York) (1–5. 2 in 2 Ex.). Kanellopoulos (Athen) (2). Koutarelli-Loverdou (Athen). National Trust (England) (2 Ex.). Papathomopolous (Athen) (1.2.4).
Gesamtüberlieferung: 350 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02334.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26