352 Bl. a–e⁸f⁶g–m⁸n⁶o⁸p⁶q–s⁸tv–z⁸⁊ꝝ⁸A–M⁸N⁶O–S⁸TV⁶. Rubr. α. DrM 8mal I. KolTit.
1. Cato, Dionysius: Disticha.
46 Bl. a–e⁸f⁶. 31 bzw. 47 Z. Typ. 1:92G, 2:64G, 5:190G. Min. f. Init.
2. Theodulus: Ecloga.
54 Bl. g–m⁸n⁶. 47 Z. Typ. 1:92G, 2:64G.
3. Facetus.
14 Bl. o⁸p⁶. Typ. 1:92G, 2:64G.
4. Pseudo-Bernardus Claravallensis: De contemptu mundi.
28 Bl. q–s⁸t. 48 Z. Typ. 1:92G, 2:64G, 5:190G.
5. Matthaeus Vindocinensis: Tobias.
96 Bl. v–z⁊ꝝA–E⁸. Zeilenzahl wechselnd. Typ. 1:92G, 2:64G, 5:190G.
6. Alanus de Insulis: Doctrinale altum parabolarum.
24 Bl. F–H⁸. Typ. 1:92G, 2:64G.
7. Aesopus: Fabulae.
38 Bl. I–M⁸N⁶. 31 bzw. 47 Z. Typ. 1:92G, 2:64G, 5:190G.
8. Pseudo-Bernardus Claravallensis: Floretus.
52 Bl. O–S⁸TU⁶. 32 bzw. 47 Z. Typ. 1:92G, 2:64G.
C 135. 717. CBB 344. IDL 467. Pell 1424. CRF II 40. CRF XVII 59. CIBN A-651. Collijn: Stockholm 110. Rhodes: Oxford 183. ISTC ia01182550.
Brussel BR. Haag MMeerman
(def.). Karlsruhe LB
. Manchester RylandsL
(def.). Narbonne BMun (def.). New York PL (def.). Oxford CorpChristC (def.). Paris BN (4 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.). Rouen BMun (def.). Sankt Petersburg NB. Stockholm KglB (def.).
Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02795.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14