112 Bl. [a–h⁸i²k–o⁸p⁶]. 21–22 Z. Typ. 3:119G. Init. d, f, h, i, l, m, t. Rubr. α. 104 Hlzs., darunter 3 Whg.. Rotdr.
Anm. Günther (Stalden) Kat. 13 Heroes and Heroines (2017) Nr 6 m. Prov. Schäfer (Schweinfurt).
HC 4036. Schr 3647. Schramm III Abb. 524-624. Ce³ B-1265. VB 75.5. BSB-Ink B-958. Pr 1621. BMC II 335.IA 5685. Kat. Bibl. Schäfer 86. Sack: Freiburg 857. ISTC ib01265000.
Berlin *SB
(Bl. 1, 2 u. 110–112 fehlen). Freiburg UB
(Bl. 1 u. 110–112 fehlen). London BL
. München SB
. Sankt Gallen Benedikt
. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Stuttgart LB
(def.). Washington (D.C.) LC.
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05666.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14