07838 Croon onser liever Vrouwen etc. Delft: [Christian Snellaert], 29.III.1490. 
17 Z. Typ. 1:104G.
1. Onser liever Vrouwen Croon.
40 Bl. A–E⁸. Init. b, e. Viermal ders. Hlzs., zweimal von Randleiste umg.
Tit. m. Sign. A (E)en ſuuerlic boexkijn van  onſer lieuer vꝛouwē croon e  hoꝛen ſouter. ende oec van horen mātel: welcke boecxkijns  ſeer deuoet e ſoet ſīj te leſen:  Hlzs.Bl. 1b (H)ier begint een ſonderlinghe ende bequaem groeteniſſe  tot allen den ghebenediden le-den der gloꝛioſer coninghinnē van hemelrijck der reynre maget mariē e is gehiete ōſer lieuer vꝛouwē croon … Sign. b dinne Coem du ſulſte gecroōt  … Endet Bl. 39b Z. 2 … Ende vooꝛ dit lof ſo  ghif mi weder di ſeluen te lone  Hier eyndet onſer lieuer  vꝛouwen: croon.  (G)heloeft ende ghebenedijt  ſi die almachticheit des vaders  … Z. 12 … ende alle dat hemelſche  heerſcap. (A)(M)(E)(N)  (G)hepꝛeyndt te delf in hollāt.  Bl. 40a u. b Hlzs.
2.  Pseudo-Bernardus de Claravallensis: Psalterium BMV, niederl.
96 Bl. [a]b–m⁸. Init. a, b, e. Viermal ders. Hlzs., dreimal von Randleiste umg.
Tit. Onſer lieuer vꝛouwen-ſouter  Hlzs.Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a Hier beghint onſer lieuer  vꝛowe ſouter … Z. 9 … E deſē ſouter heeft  gemaect die welludende ſnaer  der godliker minnē die honich  uloeyēde leerre ſinte bernaert.  … Sign. b e ſijn lippen (E¹)n wilt niet to… Endet Bl. 95b Z. 14 … regniert louelic e eerlic in oneyndeliker ewicheyt.  (A)(M)(E)(N)  (U)oleyndt te delf in hollāt.  Bl. 96a u. b Hlzs.
3. Onser liever Vrouwen Mantel.
96 Bl. a–m⁸. Init. b, e. 11 Hlzs.
Tit. (E)en ſeer deuoet boecxkijn  ende is ghehieten onſer lieuer  vꝛouwen mantel  Hlzs.Bl. 1b Hier beghint een ſuuerlijke  ghebet vā ōſer lieuer vꝛouwē:  e vā haren leuen een luttel ouerghetoghen doer die weke:  []Ot loue e ter eerē  e der gloꝛioſer maghet mariē … Sign. b (W²)Edergif dinē knechte ma… Endet Bl. 95b Z. 8 … e  lietſe in ommacht: ende ſcheen  bet boot dan leuendich: Amen  (G)hepꝛeyndt te delf in hollant  int iaer ons heren .M.CCCC  ende .xc. dē .xxix dach vā maert  ter eeren gods e maria ſijnre  ghebenedider moeder. Amen.  Bl. 96 leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 69. Haag KglB (IISTC).
HC 5750. Conway 327. Kok: Houtsneden S. 139. CA 331. Hellinga: PT II 401. ILC 648. IDL 1435. CRF XIII 744. BSB-Ink O-49. Pr 8887. BMC IX 23.IA 47170. ISTC ic00978600.
Haag KglB
. London BL
. München SB
. Strasbourg BNU (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07838.htm • Letzte Änderung: 2012-03-28