88 Bl. a–o⁶p. Gez. [1]2–88. 1, Tab. 3 Sp. 52 Z. Typ. 1:109/110R, 7*:88G, 10:170G. Min. f. Init. Rubr. β. DrM II.
Bl. 1a Formularium diuerſorum generum: a Doctiſſimo quodam Procuratore Florentino Compoſita & in ordinem redacta Additis  etiam quibuſdam ſecundum Bononiēſem ſtilum  Et hec ad utilitatem & commodum Notariorum.  Legendo per te ipſum poteris ſignare Liniamenta ſub illis Verſibus quibus opus fuerit eo modo quo in nonnullis ſignatis inuenies.  Bl. 1bα Tab. Inſtrumētuz mudualdi 3  … Endet Bl. 2bβ Z. 12 FINIS. Bl. 3a m. Sign. aiij u. Blz. 3 Foꝛmularium vniuerſale ⁊ modernū diuerſoꝝ tractuū cōpoſitum. Floꝛentiae a quodā viro  doctiſſimo legum doctore nuper ab eo ⁊ denuo emendatum.  Pꝛocura et mandatum pleniſſimum  (i)N dei nomine Amen. Anno domini noſtri Iheſu chriſti ab eius ſalutifera incarnatiōe. M.cccclxxxviii. Indictiōe ſeptīa. die vero. xv. mēſis decēbꝛis.  Actum Florētiae … Sign. b modi ꝓcuratione ⁊ mādato tēta ſeu cōtinenda: nec nō ipſos pꝛocuratoꝛes cōſtitutos ⁊ ſeu cō … Endet Bl. 80a m. Sign. oii u. Blz. 80 Z. 51 …per ſua gratia ci conce-da. Amen .·.  Bl. 80b Hec Sunt Nonnula huic Formulario addita ſecundum ſtillum  et morem Notariorum ciuitatis Bononie .·.  Locatio Datii Mercationum.  … Endet Bl. 88a Z. 21 … ⁊ teſtimonium pꝛemiſſoꝛum .·.  Expliciunt Foꝛmularia Inſtrumtoꝛum diuerſoꝛum generum : a Doctiſſimo quodam Pꝛocuratoꝛe Floꝛentino compoſita ⁊ in oꝛdinem redacta : Additis etiam quibuſdam ſecundum  Bononienſem ſtilum : Et hec ad vtilitatem ⁊ commodum Notarioꝛum. Per me  Benedictum Hectoꝛis Bononienſez Diligentiſſime Impꝛeſſa ſunt: Bononie  Regnante Ioanne Bentiuolo Secundo Patre patrie Benemerito.  Anno CHRISTI. Mccccxcix. Die vltimo. Menſis Auguſti .·. 
Anm. Als Vorlage diente die Nr 10191.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 7274. Bühler: Bologna 6.B.10. Ce³ F-252. IGI 4022. Pell 4868. CRF I 623. BSB-Ink F-202. Pr 6643. Bod-inc F-085. Walsh: Harvard 3244. ISTC if00252000.
Allendale UL. Bologna Gy (2 Ex.). Cambridge (Mass.) LawSch. Città del Vaticano BVat
. Modena BEst. München SB
(2 Ex.). Napoli BN. Nürnberg Scheurl. Oxford Bodl. Paris Arsenal. Prato BRoncioni. Salins BMun. Troyes *BMun. Washington (D.C.) LC. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 17 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10196.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03