204 Bl. [a]a–rſs–z⁸⁊. Gez. [8]i–cxcvj. 45 Z. Typ. 4:62G, 7:132G. Init. e, k. Rubr. δ.
Bl. 1a leer. Bl. 1b ⁌ Tabula huins operis.  … Endet Bl. 7a Z. 31 ⁌ Finis Tabule.  Bl. 7b ⁌ Sequuntur termini Rote  … Bl. 8b ⁌ Feſta Palatij  … Bl. 9a m. Sign. a u. Blz. i ⁌ De deuolutio cauſarū ad Romanā curiam ſcďm iura  cōmunia ⁊ veram pꝛacticam. Tractatus.  []Uplex eſt modus deuoluendi … Sign. b macia contra reum accuſatur et conceditur ꝑ iudicem vlterioꝛ ꝓceſſus ſi nō ſe  … Endet Bl. 204a m. Blz. cxcvj Z. 23 … ⁊ ſnīa omnibuſ alijs ⁊.  ⁌ Foꝛmulariū ꝓcuratoꝝ exactiſſima diligentia Rome  impꝛeſſum per magiſtrū Stephanū planck de Patauia  ſub anno di .M.cccc.xcj. die. xxix. Nouēbꝛ Finit feliciter.  Reg. 2 Z.  Bl. 204b leer.
Anm. Neudruck der Ausgabe Nr 10220.
Reproduktionen: Roma BCasanat (IISTC).
HR 7299. Ce³ F-267. IBE 2479. IBP 2224. IGI 4043. Collijn: Stockholm 424. Collijn: Uppsala 560. Kind: Göttingen 1191. Madsen 1616. ISTC if00267000.
Bielany Kam. Bologna Gy. Bryn Mawr GoodhartL. Chicago NewberryL. Cuenca Catedral, Sem. Göttingen SUB. København KglB. Kraków BU. Modena BEst. Roma BCasanat. Salzburg UB. Sankt Petersburg NB (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. Fragm.). Seitenstetten Benedikt
. Sevilla BColomb. Stockholm KglB. Szczyrzyc Zisterz. Uppsala UB. Warszawa Sem.
Gesamtüberlieferung: 20 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10223.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14